Hotărârea nr. 490/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2710/10000 din terenul înscris în C.F. nr. 159500 Brașov, nr. cad. 159500.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 490
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2710/10000 din terenul înscris în C.F. nr. 159500 Brașov, nr. cad. 159500;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 75.252 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2710/10000 din terenul înscris în C.F. nr. 159500 Brașov, nr. cad. 159500;
Văzând adresa nr. 75.252 din 04 august 2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 3.815 din 04.08.2020 și extrasul C.F. de informare nr. 159500 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2),    art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se ia act că numita Pană Carmen a renunțat la dreptul de proprietate a cotei de 2710/10000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 159500 Brașov, cad. nr. 159500, str. Fânului.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 2710/10000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 159500 Brașov, cad. nr. 159500, str. Fânului.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.