Hotărârea nr. 489/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159292 Brașov, nr. cad. 159292.
 
HOTĂRÂREA Nr. 489
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159292 Brașov, nr. cad. 159292;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 78.031 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 159292 Brașov, nr. cad. 159292;
Văzând adresa nr. 78.031 din 11 august 2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 762 din 30.03.2020 și extrasul C.F. de informare nr. 159292 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că Societatea LIDL IMOBILIARE ROMÂNIA MANAGEMENT S.C.S. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 159292 Brașov, cad. nr. 159292 în suprafață de 428 m.p., str. Turnului nr. 2 A.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 159292 Brașov, cad. nr. 159292 în suprafață de 428 m.p., str. Turnului nr. 2 A.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.