Hotărârea nr. 486/2020

Documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire locuinţe colective şi dotări anexe, birouri, comerţ şi logistică, realizare tramă stradală, str. Institutului f.n.”, beneficiari persoane fizice şi juridice.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 486
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire locuinţe colective şi dotări anexe, birouri, comerţ şi logistică, realizare tramă stradală, str. Institutului f.n.”, beneficiari persoane fizice şi juridice;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.576 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei de urbanism „P.U.Z. - Construire locuinţe colective şi dotări anexe, birouri, comerţ şi logistică, realizare tramă stradală, str. Institutului f.n., beneficiari persoane fizice şi juridice;
Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef emis în baza avizului dat în şedinţa comună a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism şi Comisiei de circulaţie din data de 25.02.2020, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism P.U.Z. - Construire locuinţe colective şi dotări anexe, birouri, comerţ şi logistică, realizare tramă stradală, str. Institutului f.n., beneficiari persoane fizice şi juridice;
Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 73.405/2020, întocmit de Direcţia Arhitect Şef, privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. - Construire locuinţe colective şi dotări anexe, birouri, comerţ şi logistică, realizare tramă stradală, str. Institutului f.n., din care reiese că nu sunt obiecţiuni;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.Z. - Construire locuinţe colective şi dotări anexe, birouri, comerţ şi logistică, realizare tramă stradală, str. Institutului f.n., beneficiari persoane fizice şi juridice, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. - este de 5 ani de la data aprobării.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.