Hotărârea nr. 485/2020

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2016, privind constituirea Comisiei de Circulație a Consiliului Local Brașov, republicată.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 485
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2016, privind constituirea Comisiei de Circulație a Consiliului Local Brașov, republicată;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 82.475 din 21.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2016, privind constituirea Comisiei de Circulație a Consiliului Local Brașov, republicată;
Ţinând cont de adresa Asociației Nevăzătorilor din România nr. 01/09.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 5.333/17.01.2020 prin care solicită includerea unui reprezentant al Organizațiilor Reprezentative de Utilitate Publică ale persoanelor cu dizabilități în comisiile de recepție a lucrărilor de interes public;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. m), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 26 februarie 2016, privind constituirea Comisiei de Circulaţie a Consiliului Local Braşov, republicată, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei de Circulație a Consiliului Local Brașov, în următoarea componență:
 1. Primarul Municipiului Brașov - președinte
 2. Administratorul Public al Municipiului Brașov - membru
 3. Cei doi viceprimari - membri
 4. Secretarul General al Municipiului Brașov - membru
 5. Arhitectul Șef al Municipiului Brașov - membru
 6. Directorul Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Brașov - membru
 7. Directorul Adjunct al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Brașov    - membru
 8. Șeful Serviciului Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației - membru
 9. Șeful Serviciului Autorizări Construcții - membru
 10. Șeful Serviciului Contencios - membru
 11. Coordonatorul Compartimentului Transport și Monitorizare - membru
 12. Reprezentant desemnat al Poliției Rutiere a Municipiului Brașov - membru
 13. Reprezentant desemnat al Poliției Locale Brașov - membru
 14. Reprezentant desemnat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Țara Bârsei”- membru
 15. Reprezentant desemnat al R.A.T. Brașov - membru
 16. Reprezentant desemnat al Asociației Nevăzătorilor din România - membru
 17. Trei membri ai Consiliului Local Brașov:
- președintele Comisiei 1 a Consiliului Local;
- președintele Comisiei 2 a Consiliului Local;
- președintele Comisiei 5 a Consiliului Local;
sau un reprezentant desemnat de aceștia
 1. Inspector din cadrul Compartimentului Transport și Monitorizare - secretar” 
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 85 din 26 februarie 2016, republicată,  rămân neschimbate.
 
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 26 februarie 2016, republicată, privind constituirea Comisiei de Circulaţie a Consiliului Local Braşov, astfel modificată, se va republica.
 
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov și persoanele menționate la art. 1 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 85 din data de 26  februarie  2017
Republicată conform H.C.L. nr. 280/2017; H.C.L. nr. 594/2017 şi conform H.C.L. nr. 485
din 11 septembrie 2020
 
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea constituirii Comisiei de Circulaţie a Consiliului Local Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 82.475 din 21.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2016, privind constituirea Comisiei de Circulație a Consiliului Local Brașov, republicată;
Ţinând cont de adresa Asociației Nevăzătorilor din România nr. 01/09.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 5.333/17.01.2020 prin care solicită includerea unui reprezentant al Organizațiilor Reprezentative de Utilitate Publică ale persoanelor cu dizabilități în comisiile de recepție a lucrărilor de interes public;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. m), art. 154, alin. (1),  alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei de Circulaţie a Consiliului Local Braşov, în următoarea componenţă:
 1. Primarul Municipiului Brașov - președinte
 2. Administratorul Public al Municipiului Brașov - membru
 3. Cei doi viceprimari - membri
 4. Secretarul General al Municipiului Brașov - membru
 5. Arhitectul Șef al Municipiului Brașov - membru
 6. Directorul Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Brașov - membru
 7. Directorul Adjunct al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Brașov    - membru
 8. Șeful Serviciului Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației - membru
 9. Șeful Serviciului Autorizări Construcții - membru
 10. Șeful Serviciului Contencios - membru
 11. Coordonatorul Compartimentului Transport și Monitorizare - membru
 12. Reprezentant desemnat al Poliției Rutiere a Municipiului Brașov - membru
 13. Reprezentant desemnat al Poliției Locale Brașov - membru
 14. Reprezentant desemnat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Țara Bârsei”- membru
 15. Reprezentant desemnat al R.A.T. Brașov - membru
 16. Reprezentant desemnat al Asociației Nevăzătorilor din România - membru
 17. Trei membri ai Consiliului Local Brașov:
- președintele Comisiei 1 a Consiliului Local;
- președintele Comisiei 2 a Consiliului Local;
- președintele Comisiei 5 a Consiliului Local;
sau un reprezentant desemnat de aceștia
 1. Inspector din cadrul Compartimentului Transport și Monitorizare - secretar
 
 
Art. 2. Membrii titulari ai comisiei care nu pot participa din motive obiective la şedinţele comisiei vor fi supliniţi de înlocuitorii de drept.
 
 
Art. 3. La şedinţele Comisiei de Circulaţie vor participa doi specialişti în domeniul siguranţei circulaţiei, construcţiilor de drumuri şi amenajări exterioare, cu statut de invitaţi permanenţi, care vor fi propuşi de către Primarul Municipiului Braşov, Viceprimari sau Administratorul Public al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 4. GDF Suez Energy România, Romtelecom, Electrica Transilvania Sud Braşov, Compania Apa Braşov, Inspectoratul de Jandarmi Braşov, îşi vor desemna câte un reprezentant, având statutul de invitaţi permanenţi şi care vor fi consultaţi în probleme specifice.
 
 
Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Circulaţie a Consiliului Local Braşov, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 442/2004 având ca obiect revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/2003, referitoare la constituirea Comisiei de Circulaţie, se revocă, precum şi orice altă dispoziţie contrară se abrogă.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele menţionate la art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • 4.Anexa HCL.pdf