Hotărârea nr. 483/2020

Transmiterea în proprietate, cu titlu gratuit, către UAT Vulcan a bunurilor achiziţionate prin proiectul „Centrul Comunitar din Comuna Vulcan", finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere.

 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 483
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: transmiterea în proprietate, cu titlu gratuit, către UAT Vulcan a bunurilor achiziţionate prin proiectul „Centrul Comunitar din Comuna Vulcan", finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 85.825 din 01.09.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune transmiterea în proprietate, cu titlu gratuit, către UAT Vulcan a bunurilor achiziţionate prin proiectul „Centrul Comunitar din Comuna Vulcan", finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere;
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 3580/14.12.2012 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Parteneriatul dintre UAT Municipiul Brașov și UAT Comuna Vulcan, și Acordul de Parteneriat încheiat între UAT Municipiul Brașov și UAT Comuna Vulcan, aprobat prin H.C.L. a Consiliului Local Brașov nr. 353/24.08.2012 și H.C.L. a Comunei Vulcan nr. 17/09.08.2012;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă transmiterea, în proprietate, cu titlu gratuit, către UAT Vulcan a bunurilor cuprinse în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre, achiziționate în cadrul proiectului "Centrul Comunitar din Comuna Vulcan", finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere, implementat în parteneriatul dintre UAT Municipiul Brașov și UAT Comuna Vulcan, cu valoare de inventar de 163.888,31 lei.
 
 
Art. 2. Predarea - primirea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, se va face prin proces-verbal până cel târziu la data de 31.12.2020.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Primarul Comunei Vulcan vor asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri.

 Anexe

  • anexa proiect HCL UAT Vulcan.pdf