Hotărârea nr. 482/2020

Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” domnului Charlie Ottley, pentru implicarea în activitatea de promovare a Municipiului Brașov în lume.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 482
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
 
Privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” domnului Charlie Ottley, pentru implicarea în activitatea de promovare a Municipiului Brașov în lume;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 85.600 din 31.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” domnului Charlie Ottley, pentru implicarea în activitatea de promovare a Municipiului Brașov în lume;
Având în vedere prevederile Regulamentului privind Acordarea Titlului de ,,Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov”, aprobat prin H.C.L. nr. 707/2015;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 104, alin. (1), lit. e), lit. p), art. 129, alin. (13), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” domnului Charlie Ottley, pentru implicarea în activitatea de promovare a Municipiului Brașov în lume.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Biroul Relații Externe, Turism și Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.