Hotărârea nr. 481/2020

Planul Integrat de Dezvoltare a Activităților Turistice și de Agrement din Poiana Brașov.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 481
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: Planul Integrat de Dezvoltare a Activităților Turistice și de Agrement din Poiana Brașov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 88.232 din 07.09.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare a Activităților Turistice și de Agrement din Poiana Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. c), lit. d), alin. (4), lit. e), lit. f), alin. (6), lit. a), lit. b), lit. c), alin. (7), lit. f), lit. i), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Planul Integrat de Dezvoltare a Activităților Turistice și de Agrement din Poiana Brașov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente - Serviciul Strategii, Programe de Dezvoltare, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ACTIVITĂȚILE de AGREEMENT (1).pdf