Hotărârea nr. 480/2020

Asigurarea necesarului de materiale sanitare de protecție și a unor bunuri necesare desfășurării activității în unitățile școlare din Municipiul Brașov, în perioada pandemiei COVID-19.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 480
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
 
Privind: asigurarea necesarului de materiale sanitare de protecție și a unor bunuri necesare desfășurării activității în unitățile școlare din Municipiul Brașov, în perioada pandemiei COVID-19;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 87.178 din 03.09.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Brașov, prin care se propune asigurarea necesarului de materiale sanitare de protecție și a unor bunuri necesare desfășurării activității în unitățile școlare din Municipiul Brașov, în perioada pandemiei COVID-19;
Având în vedere art. 4, alin. (4), lit. f, din Anexa la Ordinul comun nr. 5.487/1.494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă achiziţia şi transmiterea fără plată, în proprietate, a bunurilor (dezinfectant de mâini, dezinfectant de suprafețe pe bază de alcool, dezinfectant pardoseli pe bază de clor, săpun lichid, prosoape de hârtie de unică folosință, dispensere pentru săpun și prosoape de hârtie, măști de protecție, viziere, containere, materiale informative, marcaje, echipamente IT sau orice alte materiale solicitate), către unităţile/instituţiile de învățământ, cu încadrarea în alocaţia bugetară.
 
 
 
Art. 2. Predarea-primirea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri se va face prin proces-verbal.
 
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov şi unitățile/instituţiile de învățământ din Municipiul Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.