Hotărârea nr. 48/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 494/4.947 din terenul înscris în C.F. nr.143430 Brașov, nr. cad. 143430, de la Pintilie Loredana-Maria.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 48
din data de  31  ianuarie  2020
 

 

 

 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 494/4.947 din terenul înscris în C.F. nr.143430 Brașov, nr. cad. 143430, de la Pintilie Loredana-Maria;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 3.951 din 15.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 494/4.947 din terenul înscris în C.F. nr. 143430 Brașov, nr. cad. 143430, de la Pintilie Loredana-Maria;
Văzând adresa nr. 2.180 din 09.01.2020, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 6.517 din 14.11.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 143430 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că d-na Pintilie Loredana-Maria a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 494/4.947 din imobilul înscris în C.F. nr. 143430 Brașov, nr. cad. 143430, în suprafață totală de 4.947 m.p., zona str. Albinelor.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 494/4.947 din imobilul înscris în C.F. nr. 143430 Brașov, nr. cad. 143430, în suprafață totală de 4.947 m.p., zona str. Albinelor.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.