Hotărârea nr. 479/2020

Transmiterea fără plată a unor bunuri, către instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 479
din data de 11 septembrie  2020

 

 

 

 

Privind: transmiterea fără plată a unor bunuri, către instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 85.089 din 28.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Brașov, prin care se propune transmiterea fără plată a unor bunuri, către instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;

Având în vedere prevederile art. 1 şi ale Anexei 1, punctele 1, 2, 6 din  H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată a unor bunuri, către instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov, conform Anexei nr. 1, cu valoare totală de inventar 34.537,7 lei cu TVA inclus.

 

 

Art. 2. Transmiterea, fără plată, se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, cu înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind ieșirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor menționate la Art. 1.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov menţionate în anexa la prezenta vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa nr.1 HCL.pdf