Hotărârea nr. 478/2020

Aprobarea organizării unei noi selecții în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local asociaţiilor, fundatiilor şi cultelor care înfiintează şi administrează unităţi de asistenţă socială în baza Legii nr. 34/1998.
 
HOTĂRÂREA Nr. 478
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
Privind: aprobarea organizării unei noi selecții în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local asociaţiilor, fundatiilor şi cultelor care înfiintează şi administrează unităţi de asistenţă socială în baza Legii nr. 34/1998;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 72.937 din 04.09.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune aprobarea organizării unei noi selecții în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local asociaţiilor, fundatiilor şi cultelor care înfiintează şi administrează unităţi de asistenţă socială în baza Legii nr. 34/1998;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale și a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; ale art. 2, alin. (1) din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 10, alin. (1) - (4) din Anexa la H.G. nr. 1153/2001, ale H.C.L. nr. 549/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998, republicată şi ale H.C.L. nr. 87/20.02.2020 privind acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d),  alin. (7), lit. b),  art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă organizarea unei noi selecții în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local asociaţiilor, fundatiilor şi cultelor care înfiintează și administrează unităţi de asistenţă socială în baza Legii nr. 34/1998.
 
 
Art. 2. Se aprobă termenul de depunere a documentației de solicitare a subvenției de la bugetul local pentru anul 2020, din data de 14.09.2020 până la data de 30.09.2020.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția de Asistență Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.