Hotărârea nr. 477/2020

Modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 549/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998.

 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 477
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 549/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 70.696 din 28.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 549/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 2, alin. (2) și alin (3), art. 5, alin. (1) şi alin. (2), art. 5^1, alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. a - d, art. 7^2, art. 9, alin. (2), art. 10, alin. (1), art. 11, alin. (1), art. 17 din Anexa la H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; ale Raportului de audit intern nr. 61700/29.07.2020 cu tema “Acordarea subvențiilor de la bugetul local, monitorizarea modului de utilizare a subvențiilor acordate” şi ale Ordinului nr. 1334/2010 privind aprobarea (....) Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se modifică și se completează Anexa la H.C.L. nr. 549/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 549/2019, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 549/2019 astfel modificată şi completată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov prin Direcția de Asistență Socială Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
             
HOTĂRÂREA Nr.  549 din data de 30  august  2019
Republicată conform H.C.L. nr. 477 din 11 septembrie 2020
 
 
 
 
 
Privind:aprobarea Regulamentului pentruacordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 70.686 din 28.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 549/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 2, alin. (2) și alin (3), art. 5, alin. (1) şi alin. (2), art. 5^1, alin. (1), art. 6, alin. (1), lit. a - d, art. 7^2, art. 9, alin. (2), art. 10, alin. (1), art. 11, alin. (1), art. 17 din Anexa la H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare, ale Raportului de audit intern nr. 61700/29.07.2020 cu tema “Acordarea subvențiilor de la bugetul local, monitorizarea modului de utilizare a subvențiilor acordate” şi ale Ordinului nr. 1334/2010 privind aprobarea (....) Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. La intrarea în vigoare a prezentei, își încetează aplicabilitatea H.C.L nr. 461/2016, republicată, privind aprobarea Metodologiei de acordare a subvențiilor de la bugetul local pentru asociațiile/fundațiile/cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, care înființează și administrează unități de asistență socială care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Brașov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția de Asistență Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Modif Anexa 549 2019 Regulament Subventii.pdf