Hotărârea nr. 476/2020

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 402/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr.  476
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Pentru: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 402/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 71.985 din 02.09.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 402/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov;
Având în vedere art. 40, alin. 1 şi alin. 2, art. 112, alin. 1, art. 113, alin. 1, alin. 3 şi alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările și completările ulterioare; Anexa 2, art. 1, alin. 1, art. 9, alin. 1 - 3 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; H.C.L. nr. 440/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Brașov; H.C.L. nr. 405/2020 privind darea în administrare, către Direcția de Asistenţă Socială Brașov, a imobilului (bloc de locuinţe sociale), situat în Brașov, str. Zizinului nr. 144;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
Art. 1. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 402/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 402/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 402/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.10.2020.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 402 din data de 25  iulie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 476 din data de 11 septembrie 2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 71.985 din 02.09.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 402/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov;
Având în vedere art. 40, alin. 1 şi alin. 2, art. 112, alin. 1, art. 113, alin. 1, alin. 3 şi alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările și completările ulterioare; Anexa 2, art. 1, alin. 1, art. 9, alin. 1 - 3 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; H.C.L. nr. 440/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Brașov; H.C.L. nr. 405/2020 privind darea în administrare, către Direcția de Asistenţă Socială Brașov, a imobilului (bloc de locuinţe sociale), situat în Brașov, str. Zizinului nr. 144;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Începând cu data de 01.08.2018 se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Începând cu data de 01.08.2018, Hotărârea Consiliului Local nr. 532/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa1 PHCL Modif 402 ROF DAS.pdf