Hotărârea nr. 475/2020

Aprobarea Analizei de situație de la nivelul comunității, elaborată în cadrul proiectului “România crește cu tine - Educația timpurie, o investiție în viitor”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 475
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Privind: aprobarea Analizei de situație de la nivelul comunității, elaborată în cadrul proiectului România crește cu tine - Educația timpurie, o investiție în viitor”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 7.398 din data de 27.08.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, prin care se propune aprobarea Analizei de situație de la nivelul comunității, elaborată în cadrul proiectului România crește cu tine - Educația timpurie, o investiție în viitor”;
Având în vedere prevederile art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (7), lit. a), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Analiza de situație de la nivelul comunității, elaborată în cadrul proiectului România crește cu tine - Educația timpurie, o investiție în viitor”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin intermediul compartimentelor de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Analiza de situatie la nivelul comunitatii.pdf
  • Anexe la Analiza de situatie la nivelul comunitatii.pdf