Hotărârea nr. 474/2020

Completarea H.C.L. nr. 17/31.01.2020, în vederea punerii în aplicare a H.C.L. nr. 349 din 30 iunie 2020 privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 474
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
 
Pentru: completarea H.C.L. nr. 17/31.01.2020, în vederea punerii în aplicare a H.C.L. nr. 349 din 30 iunie 2020 privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 3.100 din 28.08.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 17/31.01.2020, în vederea punerii în aplicare a H.C.L. nr. 349 din 30 iunie 2020 privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 349 din 30 iunie 2020, prin care s-a aprobat fuziunea prin absorbție a Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, precum și prevederile a H.C.L. nr. 350 din 30 iunie 2020 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, ca urmare a fuziunii prin absorbție a Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov;
Având în vedere prevederile art. 11 și art. 38, alin (3), lit. e) din Legea - cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2020, precum și de prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; 
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2020, începând cu data de 01.10.2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2020, prin introducerea unui nou articol nr. 4, după articolul 3 și care va avea următorul conținut:
Art. 4. Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statul de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, sunt cele prevăzute în anexele la Legea - cadru nr. 153/28.06.2017 și se acordă potrivit prevederilor art. 38 din legea menționată.”
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, astfel completată, va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov și Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 17 din data de 31  ianuarie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 474 din 11 septembrie 2020
 
 
 
 
 
Privind: stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.01.2020;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 3.100 din 28.08.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 17/31.01.2020, în vederea punerii în aplicare a H.C.L. nr. 349 din 30 iunie 2020 privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov;
Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 349 din 30 iunie 2020, prin care s-a aprobat fuziunea prin absorbție a Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, precum și prevederile a H.C.L. nr. 350 din 30 iunie 2020 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, ca urmare a fuziunii prin absorbție a Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov;
Având în vedere prevederile art. 11 și art. 38, alin (3), lit. e) din Legea - cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în anul 2020, precum și de prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare; 
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (3), lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, începând cu data de 01.01.2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. La stabilirea salariilor de bază aferente gradației 0 pentru funcțiile din Anexa 1 nu se iau în calcul coeficienții prevăzuți în anexă.
Salariile de bază pentru gradațiile de vechime de la 1 - 5 ale funcțiilor de execuție se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradația 0, în condițiile și cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153 din 28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
 
Art. 3. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor ce revin instituției, potrivit legii.
 
 
Art. 4. Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statul de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, sunt cele prevăzute în anexele la Legea - cadru nr. 153/28.06.2017 și se acordă potrivit prevederilor art. 38 din legea menționată.
 
 
Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 556 din 30.08.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov, își încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Brașov și Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire prezenta hotărâre.

 Anexe

  • Anexa HCL 1 octombrie 2020.pdf