Hotărârea nr. 471/2020

Modificarea H.C.L. nr. 1.073 din 10 decembrie 2007, republicată, privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr.  471
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 1.073 din 10 decembrie 2007, republicată, privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 86.150 din 01.09.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 1.073 din 10 decembrie 2007, republicată, privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov;
Având în vedere încheierea din 22.11.2018 pronunțată în dosarul nr. 25731/197/2018 al Judecătoriei Brașov prin care a fost aprobată actualizarea actului constitutiv și statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 1.073 din 10 decembrie 2007, care va avea următorul conţinut:
Art. 3. (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, va avea sediul în România, str. Iuliu Maniu nr. 6 şi un patrimoniu iniţial de 49.500 lei.
(2) Se aprobă participarea Consiliului Local Braşov la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 21.000 lei şi o cotizaţie anuală de 0,25 lei/locuitor, începând cu 01 ianuarie 2013.
(3) Numărul de locuitori este cel evidenţiat de Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov pentru 01 ianuarie al anului pentru care se datorează cotizaţia”.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 1.073 din 10 decembrie 2007, rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 1.073 din 10 decembrie 2007 astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 1073 din data de 10 decembrie  2007
Republicată conform H.C.L. nr. 422/2009, H.C.L. nr. 323/2013, H.C.L. nr. 111/2017; H.C.L. nr. 111/2018; H.C.L. nr. 67/2019 şi conform H.C.L. nr. 471din 11 septembrie 2020
 
 
 
 
 
 
Privind: constituirea Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 86.150 din 01.09.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 1.073 din 10 decembrie 2007, republicată, privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov;
Având în vedere încheierea din 22.11.2018 pronunțată în dosarul nr. 25731/197/2018 al Judecătoriei Brașov prin care a fost aprobată actualizarea actului constitutiv și statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă asocierea municipiului Braşov, prin Consiliul Local Braşov, cu judeţul Braşov, municipiul Codlea, municipiul Rupea, oraşul Ghimbav, comuna Apaţa, comuna Bran, comuna Feldioara, comuna Hoghiz, comuna Hălchiu, comuna Hărman, comuna Homorod, comuna Moieciu, comuna Prejmer, comuna Sânpetru, comuna Ungra, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001, republicată.
 
Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
 
Art. 3. (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, va avea sediul în România, str. Iuliu Maniu nr. 6 şi un patrimoniu iniţial de 49.500 lei.
(2) Se aprobă participarea Consiliului Local Braşov la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 21.000 lei şi o cotizaţie anuală de 0,25 lei/locuitor, începând cu 01 ianuarie 2013.
(3) Numărul de locuitori este cel evidenţiat de Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov pentru 01 ianuarie al anului pentru care se datorează cotizaţia.
 
Art. 4. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, Primar al Municipiului Braşov, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Braşov, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, anexate la prezenta hotărâre.
 
 
Art. 5. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, Primar al Municipiului Braşov, să numească prin dispoziţie persoanele propuse pentru a fi membri ai consiliului director al Asociaţiei din partea Municipiului Braşov.
 
Art. 6. Se împuterniceşte doamna Mariana Cecilia Doiciu, cetăţean român, născută în Săcele la data de 6 ianuarie 1962, domiciliată în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 11, ap. 18, posesoare a C.I. seria B.V. nr. 461472, eliberată de S.P.C.L.E.P. Braşov, la data de 16 iunie 2006, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Braşov.
 
Art. 7. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Braşov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.