Hotărârea nr. 470/2020

Aprobarea derulării prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului finanțat din fonduri UE denumit “ToolBoox-Instrumente practice pentru un viitor de succes” în care Colegiul Național “Andrei Bârseanu” Brașov deține calitatea de partener.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 470
din data de 11 septembrie  2020
 
 
 
Privind: aprobarea derulării prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului finanțat din fonduri UE denumit “ToolBoox-Instrumente practice pentru un viitor de succes” în care Colegiul Național “Andrei Bârseanu” Brașov deține calitatea de partener;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie  2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 81.745 din 20.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune aprobarea derulării prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului finanțat din fonduri UE denumit “ToolBoox-Instrumente practice pentru un viitor de succes” în care Colegiul Național “Andrei Bârseanu” Brașov deține calitatea de partener;
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 - Axa prioritară 6 - Prioritatea de investiții 10.iv, apel de proiecte132498 și POCU /633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
În baza prevederilor Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 02.12.2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020; H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor financiare prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020; O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, art. 53 din Legea    nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), lit. e), lit. f), alin. (7), lit. a), lit. e), lit. j), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă derularea prin bugetul local al Municipiului Braşov a proiectului finanțat din fonduri UE denumit “ToolBoox-Instrumente practice pentru un viitor de succes” în care Colegiul Național “Andrei Bârseanu” Brașov deține calitatea de partener.
 
 
Art. 2. Se aprobă cofinanțarea din veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Brașov a proiectului “ToolBoox-Instrumente practice pentru un viitor de succes” cu suma de 8.372,92 lei, reprezentând 2 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P. şi Colegiul Național “Andrei Bârseanu” Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.