Hotărârea nr. 469/2020

Rectificarea bugetului Municipiului Braşov - SEPTEMBRIE 2020.
HOTĂRÂREA Nr. 469
din data de 11 septembrie  2020

 

 
 
 
Privind: rectificarea bugetului Municipiului Braşov - SEPTEMBRIE 2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 11 septembrie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 85.863 din 01.09.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 4, lit. b), art. 5, alin. (4), (6), (7) și art. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020; ale art. 23 din O.U.G. nr. 135/18.08.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor masuri bugetare; ale art. 20 din O.U.G. nr. 50 din 15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020; ale art. 155, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; ale TITLULUI IX Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Brașov pe anul 2020, în sumă de 864.819,49 mii lei la partea de venituri, iar la cheltuieli în sumă de 1.370.264,02 mii lei - credite de angajament și în sumă de 1.091.757,29 mii lei - credite bugetare, astfel:
- pentru secțiunea de funcționare, veniturile sunt în sumă de 603.638,78 mii lei și cheltuielile în sumă de 603.638,78 mii lei - credite bugetare.
- pentru secțiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 261.180,71 mii lei, iar cheltuieli sunt în sumă de 1.370.264,02 mii lei - credite de angajament și în sumă de 488.118,51 mii lei - credite bugetare.
Excedentul total al bugetului local al Municipiului Brașov, conform H.C.L  nr. 2 din 31.01.2020 privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului Brașov pe anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020, se ridică la suma de 226.937,80 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare.
Detalierea fiecărei secțiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăsește în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 431 din 14.08.2020.
 
 
Art. 3. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 81 din 20.02.2020.
  
 
Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2020, astfel:
Municipiul Braşov - anexa nr. 2
Direcţia de Asistență Socială Braşov - anexa nr. 3
Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking Brașov - anexa nr. 4
 
 
Art. 5. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul Municipiului Braşov și din venituri proprii pe anul 2020, astfel:
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Braşov - anexa nr. 5
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5 Braşov - anexa nr. 6
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9 Braşov - anexa nr. 7
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 10 „Primii paşi” Braşov - anexa nr. 8
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 „Căsuţa Bucuriei” Braşov - anexa nr. 9
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 17 „Martinică” Braşov - anexa nr. 10
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 19 „Boboceii” Braşov - anexa nr. 11
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 23 „Dinţisorii de lapte” Braşov - anexa nr. 12
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 25 „Lumea copiilor” Braşov - anexa nr. 13
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 26 „Junior” Braşov - anexa nr. 14
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 28 Braşov - anexa nr. 15
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33 Braşov - anexa nr. 16
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 35 Braşov - anexa nr. 17
Şcoala Gimnazială nr.1 Braşov - anexa nr. 18
Şcoala Gimnazială nr. 2 „Diaconu Coresi” Braşov - anexa nr. 19
Şcoala Gimnazială nr. 3 „Gheorghe Lazăr” Braşov - anexa nr. 20
Şcoala Gimnazială nr. 5 Braşov - anexa nr. 21
Şcoala Gimnazială nr. 6 „Iacob Mureşianu” Braşov - anexa nr. 22
Şcoala Gimnazială nr. 8 Braşov - anexa nr. 23
Şcoala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov - anexa nr. 24
Şcoala Gimnazială nr. 11 „Ştefan Octavian Iosif ” Braşov - anexa nr. 25
Şcoala Gimnazială nr. 12 Braşov - anexa nr. 26
Şcoala Gimnazială nr. 13 Braşov - anexa nr. 27
Şcoala Gimnazială nr. 14 „Sfântul Bartolomeu” Braşov - anexa nr. 28
Şcoala Gimnazială nr. 15 Braşov - anexa nr. 29
Şcoala Gimnazială nr. 19 Braşov - anexa nr. 30
Şcoala Gimnazială nr. 25 Braşov - anexa nr. 31
Şcoala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” Braşov - anexa nr. 32
Şcoala Gimnazială nr. 30 Braşov - anexa nr. 33
Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” Braşov - anexa nr. 34
Colegiul Naţional „Aprily Lajos” Braşov - anexa nr. 35
Colegiul Naţional „Johannes Honterus” Braşov - anexa nr. 36
Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov - anexa nr. 37
Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Braşov - anexa nr. 38
Colegiul Tehnic „Transilvania” Braşov - anexa nr. 39
Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleţ” Braşov - anexa nr. 40
Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov - anexa nr. 41
Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Braşov - anexa nr. 42
Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov - anexa nr. 43
Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - anexa nr. 44
Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov - anexa nr. 45
Liceul cu Program Sportiv Braşov - anexa nr. 46
Liceul Vocaţional de Arte Plastice „Hans Mattis - Teutsch” Braşov - anexa nr. 47
Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov - anexa nr. 48
 
 
 
Art. 6. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local, conform anexelor nr. 49.01. - 49.02., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 7. Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov conform anexei nr. 50, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 

Art. 8. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget-C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexe raport.zip
  • Anexe investitii.zip