Hotărârea nr. 468/2020

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții: „Complex multifuncțional - Sală polivalentă, Municipiul Brașov, Județul Brașov”.
HOTĂRÂREA Nr. 468
din data de 20 august  2020
 
 
 
Privind: aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții: „Complex multifuncțional - Sală polivalentă, Municipiul Brașov, Județul Brașov”;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință de îndată la data de 20 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 81.604 din 19.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții: „Complex multifuncțional - Sală polivalentă, Municipiul Brașov, Județul Brașov”;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2, alin. (1), lit. a), art. 6 și    art. 13 din Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiții "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de faptul că obiectivul menționat face parte din Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Brașov - 2030 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 566 din 22.09.2011 și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Zonei Metropolitane Brașov aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 28.04.2017;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 134, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentația la faza Studiu de Fezabilitate și principalii indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Complex multifuncțional - Sală polivalentă, Municipiul Brașov, Județul Brașov”, prevăzuți în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Tehnică - Serviciul Investiții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA DEVIZ GENERAL HCL.pdf