Hotărârea nr. 467/2020

Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Complex multifuncțional - Sala polivalentă, Municipiul Brașov, Judetul Brașov”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 467
din data de 20 august  2020

 

 

 

 

Privind: predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Complex multifuncțional - Sala polivalentă, Municipiul Brașov, Judetul Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință de îndată la data de 20 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 81.234 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Complex multifuncțional - Sala polivalentă, Municipiul Brașov, Județul Brașov;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” S.A.;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. c), art. 139, alin. (3),  lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 134, alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a unui număr de șase amplasamente,  terenuri, în suprafață totală de 129704 m.p., situate în Municipiul Brașov, Județul Brașov, proprietatea  unității administrativ-teritoriale Municipiul Brașov, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, din care un teren în suprafață de 11244 m.p. identificat potrivit Cărții funciare nr. C.F. 106664 Brașov, nr. cadastral 106664, un teren în suprafață de 24933 m.p. identificat potrivit Cărții funciare nr. 140219 Brașov, nr. cadastral 167739, lotul 3 (conform Referat de admitere dezmembrare imobil, nr. cerere 113168/18.08.2020), un  teren în suprafață de 44586 m.p. din totalul de 44636 m.p. (suprafața predată reprezintă diferența dintre totalul de suprafață înscrisă în Cartea funciară și suprafața de teren corespunzătoare amprentei la sol a construcției cu funcțiunea de post trafo) identificat potrivit Cărții funciare nr. 139957 Brașov, nr. cadastral 139957, un teren în suprafață de 15836 mp identificat potrivit Cărții funciare nr. 143795 Brașov, nr. cadastral 143795, un teren în suprafață de 5563 mp identificat potrivit Cărții funciare nr. 127521 Brașov, nr. cadastral 127521, nr. topografic 12210/1/a/2/1/1 și un teren în suprafață de 27542 mp identificat potrivit Cărții funciare nr. 154194 Brașov, nr. cadastral 154194 nr. topografic 11255, libere de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiție ,,Complex multifuncțional - Sala polivalentă, Municipiul Brașov, Județul Brașov.
 
 
Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
 
 
Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Brașov, Județul Brașov, a cheltuielilor pentru racordurile de utilități (electrica, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc).
 
 
Art. 4. Consiliul Local al Municipiului Brașov, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.
 
 
Art. 5. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de Municipiul Brașov, Județul Brașov în valoare estimată de 14158967,94 lei cu TVA.
 
 
Art. 6. Consiliul Local al Municipiului Brașov, se obligă ca, după predarea amplasamentelor și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.