Hotărârea nr. 465/2020

Acordarea necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza Municipiului Brașov, ca măsură de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2.

 

HOTĂRÂREA Nr. 465
din data de 14  august  2020
 

 

 

 

 
Privind: acordarea necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza Municipiului Brașov, ca măsură de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 79.349 din 13.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune acordarea necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza Municipiului Brașov, ca măsură de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2;
Având în vedere O.U.G. nr. 78 din 21 mai 2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020; art. 3, alin. 1, lit. f), art. 21, alin. 2 şi alin. 3, art. 25, lit. c), art. 27, lit. d), k) şi lit. l) din Legea nr. 481/2004 republicată privind protecția civilă; art. 104, alin. (1), lit. c), art. 44, alin. (1)-(3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; ale art. 3, alin. (1) din Hotărârea nr. 8/2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență; art. 24 din H.G. nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului din 2005 Sanitar Internațional RSI 2005; O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență; art. 9 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare cât şi Hotărârea nr. 12 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Brașov din 13.08.2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. b), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 299 - 300 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se aprobă achiziţia și distribuția de măști de protecție, până la punerea în aplicare a O.U.G. nr. 78 din 21.05.2020 în număr de 186.000 de măști de protecție pentru un număr estimat de 6.200 persoane defavorizate de pe raza Municipiului Brașov, care fac parte din următoarele categorii:
         a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în bazaLegii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
         b) persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
       c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
       d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestaţiile sociale prevăzute de 42şi 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
 
Art. 2. Primăria Municipiului Brașov va achiziţiona măştile de protecţie, pentru persoanele menţionate la Art. 1.
 
 
Art. 3. Direcţia de Asistenţă Socială va asigura distribuirea măştilor de protecţie, către persoanele îndreptăţite.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brașov și Direcția de Asistență Socială Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.