Hotărârea nr. 464/2020

Revocarea H.C.L. nr. 314 din 30.06.2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. - Construire centru comercial - parter, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, amenajare accesuri auto şi pietonale, organizare şantier, str. 13 Decembrie f.n., Braşov”.
HOTĂRÂREA Nr. 464
din data de 14  august  2020

 

 
 
Pentru: revocarea H.C.L. nr. 314 din 30.06.2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. - Construire centru comercial - parter, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii verzi  plantate,  alei carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, amenajare accesuri auto şi pietonale, organizare şantier, str. 13 Decembrie f.n.,  Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 79.059 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune revocarea H.C.L. nr. 314 din 30.06.2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. - Construire centru comercial - parter, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii verzi  plantate,  alei carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, amenajare accesuri auto şi pietonale, organizare şantier, str. 13 Decembrie f.n.,  Braşov;
Având în vedere prevederile art. 65 - Dispoziţii finale, alin. (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, art. 1, alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se revocă H.C.L. nr. 314 din 30.06.2020 prin care s-a aprobat documentaţia de urbanism “P.U.Z. - Construire centru comercial - parter, realizare parcaje la sol, amenajare spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale, amplasare semnale publicitare, împrejmuire teren, amenajare accesuri auto şi pietonale, organizare şantier, str. 13 Decembrie f.n., Braşov, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.