Hotărârea nr. 462/2020

Modificarea H.C.L. nr. 152/2006 privind reglementarea staţionării şi parcării pe domeniul public al Municipiului Braşov a vehiculelor, republicată.

 

HOTĂRÂREA Nr. 462
din data de 14  august  2020
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 152/2006 privind reglementarea staţionării şi parcării pe domeniul public al Municipiului Braşov a vehiculelor, republicată;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 78.409 din 12.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 152/2006 privind reglementarea staţionării şi parcării pe domeniul public al Municipiului Braşov a vehiculelor, republicată;
Văzând adresa Poliției Locale către Direcția Tehnică cu nr. 13.386 din 11.08.2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. m), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 152/2006 privind reglementarea staţionării şi parcării pe domeniul public al Municipiului Braşov a vehiculelor, republicată, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 2. Se interzice staționarea și parcarea vehiculelor de transport marfă și călători indiferent de tonaj în parcările publice destinate autoturismelor precum și în parcările de reședință amenajate în jurul imobilelor de locuit.”
 
 
Art. 2. Se modifică Art. 6 din H.C.L. nr. 152/2006 privind reglementarea staţionării şi parcării pe domeniul public al Municipiului Braşov a vehiculelor, republicată, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 6. Constatarea contravențiilor se va face pe bază de proces verbal de contravenție, de către:
- Poliția Municipiului Brașov
- Poliția Locală Brașov
- Împuterniciții Primarului”
Dispozițiile prezentului articol se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările ulterioare.
Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal de constatare a contravenției.”
 
 
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 152/2006 privind reglementarea staţionării şi parcării pe domeniul public al Municipiului Braşov a vehiculelor, republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 4. H.C.L. nr. 152/2006 privind reglementarea staţionării şi parcării pe domeniul public al Municipiului Braşov a vehiculelor, republicată, astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice și Siguranța Circulației, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 152  din data de  27  martie  2006
Republicată conform H.C.L. nr. 442/2006, H.C.L. nr. 305 din 30 iunie 2020 și conform
H.C.L. nr. 462 din 14  august  2020
 
 
 
 
 
Obiect: reglementarea staționării și parcării pe domeniul public al Municipiului Brașov a vehiculelor;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 78.409 din 12.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 152/2006 privind reglementarea staţionării şi parcării pe domeniul public al Municipiului Braşov a vehiculelor, republicată;
Văzând adresa Poliției Locale către Direcția Tehnică cu nr. 13.386 din 11.08.2020;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. m), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se interzice staționarea vehiculelor cu greutatea maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, în parcuri, pe trotuare, alei pietonale, în parcările publice destinate autoturismelor, parcările de reședință amenajate în jurul imobilelor de locuit, precum și pe carosabilul străzilor din cartierele de locuit în care există semnalizare corespunzătoare privind această interdicție.
 
 
Art. 2. Se interzice staționarea și parcarea vehiculelor de transport marfă și călători indiferent de tonaj în parcările publice destinate autoturismelor precum și în parcările de reședință amenajate în jurul imobilelor de locuit.
 
 
Art. 3. Se interzice staționarea pe domeniul public a vehiculelor cu greutatea maximă autorizată mai mare de 3.5 tone, cu excepția cazurilor când se face aprovizionare cu condiția respectării Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de liberă trecere.
 
 
Art. 4. Se interzice parcarea vehiculelor în alte locuri decât cele special amenajate și destinate acestui scop.
 
 
Art. 5. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă între :
- 500 - 1.000 lei (RON) persoanele fizice și
- 1.000 - 2.000 lei (RON) persoanele juridice
 
 
Art. 6. Constatarea contravențiilor se va face pe bază de proces verbal de contravenție, de către:
- Poliția Municipiului Brașov
- Poliția Locală Brașov
- Împuterniciții Primarului
Dispozițiile prezentului articol se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările ulterioare.
Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal de constatare a contravenției.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Brașov, Politia Municipiului Brașov și Direcția Poliția Comunitară Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.