Hotărârea nr. 461/2020

Aprobarea colaborării dintre Municipiului Braşov şi Grupul Educaţional Elveţian Winsedswiss în domeniul educaţiei şi al învăţământului profesional tehnic dual în domeniul ospitalităţii.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 461
din data de 14  august  2020

 

 

 
Privind: aprobarea colaborării dintre Municipiului Braşov şi Grupul Educaţional Elveţian Winsedswiss în domeniul educaţiei şi al învăţământului profesional tehnic dual în domeniul ospitalităţii;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 77.963 din 11.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune aprobarea colaborării dintre Municipiului Braşov şi Grupul Educaţional Elveţian Winsedswiss în domeniul educaţiei şi al învăţământului profesional tehnic dual în domeniul ospitalităţii;
Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 70.282 din 22.07.2020 Grupul Educaţional Elveţian Winsedswiss instituţie de învăţământ elveţiană, ce are ca obiectiv ridicarea calităţii actului educaţional prin investiţii pe mai multe niveluri şi prin transferul de bune practici consacrate;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (7), lit. a), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă colaborarea între Municipiului Braşov şi Grupul Educaţional Elveţian Winsedswiss în domeniul educaţiei şi al învăţământului profesional tehnic dual în domeniul ospitalităţii.
 
 
Art. 2. Clauzele contractului de colaborare dintre Municipiul Braşov şi Grupul Educaţional Elveţian Winsedswiss vor fi stabilite de o echipă înfiinţată la nivelul Municipiului Braşov prin Dispoziţie de primar.
 
 
Art. 3. Contractul de colaborare dintre Municipiul Braşov şi Grupul Educaţional Elveţian Winsedswiss va fi supus aprobării Consiliului Local Braşov.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.