Hotărârea nr. 460/2020

Dezlipirea unui imobil situat în Brașov, Calea Făgărașului nr. 29 A.

 

 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 460
din data de 14  august  2020
 
 
 
 
 
Privind: dezlipirea unui imobil situat în Brașov, Calea Făgărașului nr. 29 A;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 77.735 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezlipirea unui imobil situat în Brașov, Calea Făgărașului nr. 29 A;
Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 1213 din 07.05.2020 și A.C. nr. 189 din 11.03.2020 emise de către serviciul de specialitate;
Văzând documentația cadastrală de dezlipire întocmită de S.C. Funciara S.R.L.;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov, Calea Făgărașului nr. 29 A, identificat prin C.F. nr. 140219 Brașov, nr. cadastral 140219, conform Documentației cadastrale de dezlipire, întocmită de S.C. Funciara S.R.L.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.