Hotărârea nr. 458/2020

Aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosar nr. 9815/197/2019 aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 458
din data de 14  august  2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosar nr. 9815/197/2019 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 77.242 din 10.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosar nr. 9815/197/2019 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;
Ţinând cont de gradul de complexitate sporit al speţei şi având în vedere faptul că dosarul nr. 9815/197/2019 a fost disjuns din dosarul nr. 29151/197/2017 în care Municipiul Braşov a fost reprezentat în instanţă de către un cabinet de avocatură;
Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 96, alin. (3), art. 109, art. 129, alin. (1), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 140, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Braşov prin Primar pentru dosarul nr. 9815/197/2019 aflat pe rolul Tribunalului Braşov în instanţele de judecată în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite prin încheierea unui contract cu un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.
 
 
Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuţiei bugetare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.