Hotărârea nr. 457/2020

Cooperarea cu comunităţile minorităţilor naţionale din Municipiul Braşov pentru desfăşurarea de evenimente culturale prin utilizarea infrastructurii culturale aparţinând Municipiului Braşov.
 
HOTĂRÂREA Nr. 457
din data de 14  august  2020
 
 
 
Privind: cooperarea cu comunităţile minorităţilor naţionale din Municipiul Braşov pentru desfăşurarea de evenimente culturale prin utilizarea infrastructurii culturale aparţinând Municipiului Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.632 din 06.08.2020, al domnului consilier local TORÓ TAMÁS, în calitate de iniţiator, prin care se propune aprobarea cooperării cu comunităţile minorităţilor naţionale din Municipiul Braşov pentru desfăşurarea de evenimente culturale prin utilizarea infrastructurii culturale aparţinând Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile art. 6 şi art. 33 din Constituţia României; prevederile Legii nr. 33/1995 pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 01.02.1995;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 96, alin. (3), art. 106, alin. (3), art. 108, lit. e), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (7), lit. d), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă cooperarea cu comunităţile minorităţilor naţionale din Municipiul Braşov pentru desfăşurarea de evenimente culturale prin utilizarea infrastructurii culturale aparţinând Municipiului Braşov, respectiv: Sala mare a Teatrului “Sică Alexandrescu”, Sala Operei Braşov, Sala Filarmonicii Braşov, Sala Teatrului pentru Copii Arlechino.
 
 
Art. 2. Plata utilităţilor pentru infrastructura culturală pusă la dispoziţia comunităţilor minorităţilor culturale se achită de către organizatorul evenimentului cultural în cauză.
 
 
Art. 3. Perioada desfăşurării evenimentelor culturale, organizate de către comunităţile minorităţilor naţionale din Municipiul Braşov se va stabili de comun acord cu reprezentanţii instituţiilor menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, fără perturbarea activităţii desfăşurate în aceste instituţii culturale.
 
 
Art. 4. Organizatorii evenimentelor culturale ale comunităţilor minorităţilor naţionale care se desfăşoară în incinta instituţiilor publice menţionate la art. 1 nu vor obţine venituri din vânzarea biletelor sau din valorificarea altor produse cu ocazia desfăşurării evenimentului cultural.
 
 
Art. 5. Reprezentanţii instituţiilor publice menţionate la art. 1 şi organizatorii de evenimente culturale ale comunităţilor minorităţilor naţionale din Municipiul Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.