Hotărârea nr. 456/2020

Declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Brașov - strada Argintului.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 456
din data de 14  august  2020
 
 
 
 
 
Privind: declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Brașov - strada Argintului;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.567 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Brașov - strada Argintului;
Văzând Documentația tehnică topografică de identificare întocmită de Funciara S.R.L. - PFA Petru Valentina Garofița și Raportul de evaluare întocmit de Funciara S.R.L. expert evaluator Bereș Aron;
Având în vedere prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și Normele de aplicare ale acesteia şi ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (2), lit. b), lit. c), lit. d), alin. (4), lit. b), lit. d), alin. (7), lit. c), art. 139, alin. (2), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului proprietate privată înscris în C.F. nr. 111264 Brașov, cu nr. top. 9429/1/1/25 și suprafața de 4.532 m.p. aferent obiectivului de investiții - strada Argintului.
 
 
Art. 2. Se însușește Documentația tehnică topografică a imobilului teren ce face obiectul art. 1, întocmită de Funciara S.R.L. - PFA Petru Valentina Garofița.
 
 
Art. 3. Se însușește Raportul de evaluare nr. 180/51178/2020 a imobilului ce face obiectul art. 1, întocmit de Funciara S.R.L. - expert evaluator Beres Aron.
 
 
Art. 4. Se aprobă suma aferentă despăgubirii pentru imobilul expropriat în valoare de 377.968,80 lei.
 
 
Art. 5. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Brașov a sumei totale de 377.968,80 lei, reprezentând valoarea despăgubirii ce se va acorda proprietarilor Miriuț Nicolae pentru cota de 2241/6250 și Vlădărean Gabriel-Nicolae și soția Vlădărean Mioara-Cătălina pentru cota de 4009/6250, care va fi virată    într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor imobilului în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei.
 
 
Art. 6. Se mandatează Primarul Municipiului Brașov sau persoana legal desemnată de acesta pentru emiterea Deciziei de expropriere.
 
 
Art. 7. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public corespunzător datelor din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 8. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.