Hotărârea nr. 455/2020

Constituirea unui drept de superficie asupra terenului situat în Brașov, str. Crinului nr. 11, în favoarea proprietarilor construcției.
 
HOTĂRÂREA Nr. 455
din data de 14  august  2020
 
 
 
 
Privind: constituirea unui drept de superficie asupra terenului situat în Brașov, str. Crinului  nr. 11, în favoarea proprietarilor construcției;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.573 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune constituirea unui drept de superficie asupra terenului situat în Brașov, str. Crinului nr. 11, în favoarea proprietarilor construcției;
Având în vedere prevederile art. 693, art. 694, art. 697 din Noul Cod Civil; ale adresei înregistrată la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 47.176/2020 a d-nei Ion Ștefana - Cătălina și Raportul de evaluare ce are ca obiect terenul, situat în Brașov, str. Crinului nr. 11, întocmit de evaluator autorizat Aron Bereș - S.C. Funciara S.R.L.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (1), alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie asupra terenului identificat în C.F. nr. 148110 Brașov, cu nr. cad. 148110, situat în Brașov, str. Crinului nr. 11, în favoarea d-nei Ion Ștefana - Cătălina, pe o perioadă de 49 ani.
 
 
Art. 2. Dreptul de superficie se constituie cu titlu oneros, d-na Ion Ștefana - Catalina datorând suma de 100,5 Euro/lună, care se va achita lunar la Direcția Fiscală Brașov.
 
 
Art. 3. Plata se va efectua lunar la Direcția Fiscală Brașov, până în data de 10 ale fiecărei luni. În caz de neachitare la termenul stabilit se vor achita majorări de întârziere în procent de 1 % din cuantumul obligației principale, neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.