Hotărârea nr. 454/2020

Aprobarea parteneriatului încheiat între Municipiul Brașov, Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, Biserica Evanghelică C.A. din România - Parohia Brașov, Forumul Democrat al Germanilor din județul Brașov în scopul promovării învățământului în limba germană maternă.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 454
din data de 14  august  2020

 

 

 
 
 
Privind: aprobarea parteneriatului încheiat între Municipiul Brașov, Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, Biserica Evanghelică C.A. din România - Parohia Brașov, Forumul Democrat al Germanilor din județul Brașov în scopul promovării învățământului în limba germană maternă;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.577 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea parteneriatului încheiat între Municipiul Brașov, Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, Biserica Evanghelică C.A. din România - Parohia Brașov, Forumul Democrat al Germanilor din județul Brașov în scopul promovării învățământului în limba germană maternă;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Brașov Parteneriatul încheiat între Municipiul Brașov, Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, Biserica Evanghelică C.A. din România - Parohia Brașov, Forumul Democrat al Germanilor din județul Brașov în scopul promovării învățământului în limba germană maternă.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexă Proiect HCL 76577.pdf