Hotărârea nr. 452/2020

Îndreptarea erorii materiale strecurată în conţinutul H.C.L. nr. 874/10.12.2019 privind stabilirea cotelor părţi din sumele încasate cu titlu de chirie de către S.C. RIAL S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 452
din data de 14  august  2020

 

 
 
Privind: îndreptarea erorii materiale strecurată în conţinutul H.C.L. nr. 874/10.12.2019 privind stabilirea cotelor părţi din sumele încasate cu titlu de chirie de către S.C. RIAL S.R.L.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.336 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune îndreptarea erorii materiale strecurată în conţinutul H.C.L. nr. 874 din10.12.2019 privind stabilirea cotelor părţi din sumele încasate cu titlu de chirie de către S.C. RIAL S.R.L.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 75, alin. (1), lit. b), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 333, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în Art. 2, alin. (1) din H.C.L. nr. 874 din 10.12.2019 privind stabilirea cotelor părţi din sumele încasate cu titlu de chirie de către S.C. RIAL S.R.L. prin introducerea sintagmei „lucrătoare”, şi care va avea următorul conţinut:
Art. 2. (1) Plata cotei de 50 % din chiria încasată se virează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare în contul de venituri al bugetului Municipiului Braşov, pe bază de decont.”
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 874 din 10.12.2019 privind stabilirea cotelor părţi din sumele încasate cu titlu de chirie de către S.C. Rial S.R.L., rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 874 din 10.12.2019 privind stabilirea cotelor părţi din sumele încasate cu titlu de chirie de către S.C. RIAL S.R.L., astfel îndreptată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr.  874 din data de 10  decembrie 2019
Republicată conform H.C.L. nr. 452 din data de 14 august 2020
 
 
 
 
Privind:stabilirea cotelor părți din sumele încasate cu titlu de chirie, de către S.C. RIAL S.R.L.;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.336 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune îndreptarea erorii materiale strecurată în conţinutul H.C.L. nr. 874 din10.12.2019 privind stabilirea cotelor părţi din sumele încasate cu titlu de chirie de către S.C. RIAL S.R.L.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 75, alin. (1), lit. b), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 333, alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Sumele încasate cu titlu de chirie pentru imobilele aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L. vor fi virate în cuantum de 50 % către bugetul Municipiului Brașov, rămânând 50 % din cuantum la dispoziția S.C. RIAL S.R.L., cu titlu de venituri ale administratorului provenite din chirii.
 
 
Art. 2. (1) Plata cotei de 50 % din chiria încasată se virează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare în contul de venituri al bugetului Municipiului Brașov, pe bază de decont.
(2) Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință precum și terenuri, plata chiriei către bugetul local se va face din valoarea încasată fără TVA.
(3) Administratorul va colecta valoarea totală a TVA și o va vira conform prevederilor legale.
 
 
Art. 3. Pentru chiriile încasate de către S.C. RIAL S.R.L., începând cu data de 05.07.2019, dată la care a intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ și până la data de 31.12.2019, cuantumul de 50 % din contravaloarea acestora va fi achitat în rate egale pe parcursului anului 2020, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, în contul de venituri al bugetului Municipiului Brașov.
 
 
Art. 4. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare prezentei, se abrogă.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial și S.C. RIAL S.R.L. Brașov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.