Hotărârea nr. 451/2020

Revocarea dreptului de dare în folosință gratuită către A.N.L. a terenului situat în Braşov, str. Pașcani f.n., în vederea construirii de locuințe, acordat prin H.C.L. nr. 242/2009, republicată.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 451
din data de 14  august  2020

 

 

 

Privind: revocarea dreptului de dare în folosință gratuită către A.N.L. a terenului situat în Braşov, str. Pașcani f.n., în vederea construirii de locuințe, acordat prin H.C.L. nr. 242/2009, republicată;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 69.797 din 21.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune revocarea dreptului de dare în folosință gratuită către A.N.L. a terenului situat în Braşov, str. Pașcani f.n., în vederea construirii de locuințe, acordat prin H.C.L. nr. 242/2009, republicată;
Având în vedere prevederile art. 874, alin. (3) din Codul Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Începând cu data prezentei se revocă dreptul de folosinţă gratuită către A.N.L. a terenului situat în Braşov, str. Pașcani f.n., în vederea construirii de locuințe.
 
 
Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 242/2009, republicată conform H.C.L. nr. 503/2009, H.C.L. nr. 666/2009 și H.C.L. nr. 595/2012, privind darea în folosinţă gratuită către A.N.L. a terenului situat în Braşov, str. Pașcani f.n., în vederea construirii de locuințe, îşi încetează aplicabilitatea.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.