Hotărârea nr. 450/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 42 - 44, ap. 9, pivniţă ap. 9 (B14), SAD 5, SAD 6, SAD, 7 şi SAD 8, deţinut de Jekelius Johann Walter, Antoneag Margareta-Dorinela și Nippert Ingrid-Maria-Ursula.

 

HOTĂRÂREA Nr. 450
din data de 14  august  2020

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 42 - 44, ap. 9, pivniţă ap. 9 (B14), SAD 5, SAD 6, SAD, 7 şi SAD 8, deţinut de Jekelius Johann Walter, Antoneag Margareta-Dorinela și Nippert Ingrid-Maria-Ursula;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.435 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 42 - 44, ap. 9, pivniţă ap. 9 (B14), SAD 5, SAD 6, SAD, 7 şi SAD 8, deţinut de Jekelius Johann Walter, Antoneag Margareta-Dorinela și Nippert Ingrid-Maria-Ursula;
Văzând adresa nr. 76.435 din 06 august 2020 prin care numiţii numiţii Jekelius Johann Walter, Antoneag Margareta-Dorinela şi Nippert Ingrid-Maria-Ursula prin mandatar Aurică Vuţa autentificată la Societate Profesională Notarială Ciprian Marin şi Genoveva Aioanei sub nr. 247/27.02.2020, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 42 - 44, ap. 9, pivniţă ap. 9 (B14), SAD 5, SAD 6, SAD 7 şi SAD 8, înscrise în C.F. nr. 154191-C1-U25 Braşov identificat cu nr. cad. 154191-C1-U25, C.F. nr. 154191-C1-U14 Braşov, identificat cu nr. cad. 154191-C1-U14, C.F. nr. 154191-C1-U30 Braşov, identificat cu nr. cad. 154191-C1-U30, C.F. nr. 154191-C1-U31 Braşov, identificat cu nr. cad. 154191-C1-U31, C.F. nr. 154191-C1-U32 Braşov, identificat cu nr. cad. 154191-C1-U32 şi C.F. nr. 154191-C1-U33 Braşov, identificat cu nr. cad. 154191-C1-U33, parte din monumentul istoric “Casă”, cod BV-II-m-A-11352, conform Listei Monumentelor Istorice 2015, Anexă la Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional  nr. 2828/2015, pentru preţul de 35.000 Euro;
Având în vedere adresa Ministerului Culturii nr. 4.435 din 08.07.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Castelului nr. 42 - 44, ap. 9, pivniţă ap. 9 (B14), SAD 5, SAD 6, SAD 7 şi SAD 8, înscrise în C.F. nr. 154191-C1-U25 Braşov, identificat cu nr. cad. 154191-C1-U25, C.F. nr. 154191-C1-U14 Braşov, identificat cu nr. cad. 154191-C1-U14, C.F. nr. 154191-C1-U30 Braşov, identificat cu nr. cad. 154191-C1-U30, C.F. nr. 154191-C1-U31 Braşov, identificat cu nr. cad. 154191-C1-U31, C.F. nr. 154191-C1-U32 Braşov, identificat cu nr. cad. 154191-C1-U32 şi C.F. nr. 154191-C1-U33 Braşov, identificat cu nr. cad. 154191-C1-U33, deţinut de Jekelius Johann Walter, Antoneag Margareta-Dorinela şi Nippert Ingrid-Maria-Ursula.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.