Hotărârea nr. 449/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 7, ap. 5, deţinut de Teaci Petru și Teaci Andrei-Pavel.
HOTĂRÂREA Nr. 449
din data de 14  august  2020

 

 

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 7, ap. 5, deţinut de Teaci Petru și Teaci Andrei-Pavel;

 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând Referatul de aprobare nr. 75.311 din 2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de initiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 7, ap. 5, deţinut de Teaci Petru și Teaci Andrei-Pavel;
Văzând adresa nr. 75.311 din 04 august 2020 prin care numiţii Teaci Petru şi Teaci Andrei-Pavel, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 7, ap. 5, înscris în C.F. nr. 144772-C1-U6 Braşov, identificat cu nr. top. (5600-5601)/5, Casa Mandl, monument istoric, datare sec. XIX poz. LMI 432, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11566, pentru preţul de 64.500 Euro;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Braşov nr. 486/26/28.04.2020, precum şi prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 7, ap. 5, înscris în C.F. nr. 144772-C1-U6 Braşov, identificat cu nr. top. (5600-5601)/5, deţinut de Teaci Petru şi Teaci Andrei-Pavel.
 
 
Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.