Hotărârea nr. 448/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a ansamblului statuar “Frații Lapedatu”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 448
din data de 14  august  2020
 
 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a ansamblului statuar “Frații Lapedatu”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 68.892 din 17.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a ansamblului statuar “Frații Lapedatu”;
Văzând adresa nr. 68.892 din 17.07.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 633 din 15.07.2020, Certificatul de Urbanism nr. 2.910 din 05.11.2018 și Autorizația de Construire nr. 365 din 25.04.2019.
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154 alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se ia act că FUNDAȚIA LAPEDATU a renunțat la dreptul de proprietate asupra ansamblului statuar “Frații Lapedatu”, reprezentându-i pe frații Alexandru și Ioan Lapedatu, amplasat pe terenul situat în  Muicipiul Braşov, Șirul Beethoven - Parcul Gheorghe Dima, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 125944 Brașov, nr. top. 4827/1/1/2.
 
 
Art. 2. Se ia act că FUNDAȚIA LAPEDATU nu renunță la toate drepturile cu privire la schițe, planșe, desene, matrițe, realizate de artistul plastic Bolborea Ioan în scopul definitivării operei.
 
 
Art. 3. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a ansamblului statuar “Frații Lapedatu”, reprezentându-i pe frații Alexandru și Ioan Lapedatu, amplasat pe terenul situat în Municipiul Braşov, Șirul Beethoven - Parcul Gheorghe Dima, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 125944 Brașov, nr. top. 4827/1/1/2.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.