Hotărârea nr. 447/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/16 din terenul înscris în C.F. nr. 107377 Brașov, nr. cad. 2014/9, nr. top. 10903/3/1/1/2/9 de la Rusu Petru, Rusu Nina și Cojocaru Ana-Maria.

 

HOTĂRÂREA Nr. 447
din data de 14  august  2020

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/16 din terenul înscris în C.F. nr. 107377 Brașov, nr. cad. 2014/9, nr. top. 10903/3/1/1/2/9 de la Rusu Petru, Rusu Nina și Cojocaru Ana-Maria;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 62.150 din 01.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2/16 din terenul înscris în C.F. nr. 107377 Brașov, nr. cad. 2014/9, nr. top. 10903/3/1/1/2/9 de la Rusu Petru, Rusu Nina și Cojocaru Ana-Maria;
Văzând adresa nr. 62.150 din 01.07.2020, declarația de renunțare la dreptul de proprietate nr. 373 din 29.06.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 107377 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că d-nul Rusu Petru, d-na Rusu Nina și d-na Cojocaru Ana-Maria au renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 2/16 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 107377 Brașov, nr. cad. 2014/9, nr. top. 10903/3/1/1/2/9, în suprafață totală de 891 m.p., zona str. Bârsei.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 2/16 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 107377 Brașov, nr. cad. 2014/9, nr. top. 10903/3/1/1/2/9, în suprafață totală de 891 m.p., zona str. Bârsei.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.