Hotărârea nr. 446/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163530 Brașov, nr. cad. 163530.

 

HOTĂRÂREA Nr. 446
din data de 14  august  2020

 

 

 
 
 
Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163530 Brașov, nr. cad. 163530;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 74.102 din 31.07.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163530 Brașov, nr. cad. 163530;
Văzând adresa nr. 74.102 din 31.07.2020, Încheierea de la O.C.P.I. Brașov nr. 99.030 din 23.07.2020 și extrasul C.F. pentru informare nr. 163530 Brașov.
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că societatea URBAN INVEST S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 163530 Brașov, nr. cad. 163530, în suprafață de 2.444 m.p., str. Carpaților f.n.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 163530 Brașov, nr. cad. 163530, în suprafață de 2.444 m.p., str. Carpaților f.n.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.