Hotărârea nr. 443/2020

Documentaţia de urbanism „P.U.D. - Construire moteluri, str. Mălinului nr. 14 H Braşov”, beneficiari Ciobanu Adrian şi Ciobanu Olesea.

 

HOTĂRÂREA Nr. 443
din data de 14  august  2020
 
 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism P.U.D. - Construire moteluri, str. Mălinului nr. 14 H Braşov”, beneficiari Ciobanu Adrian şi Ciobanu Olesea;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.202 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Construire moteluri, str. Mălinului nr. 14 H Braşov, beneficiari Ciobanu Adrian şi Ciobanu Olesea;
Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef, emis în baza procesului verbal al pre-şedinţei comune a Comisiei de circulaţie şi a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism nr. 6 din data de 22.07.2020, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism P.U.D. - Construire moteluri, str. Mălinului nr. 14 H Braşov;
Văzând, Raportul informării şi consultării publicului nr. 37.559/2020, întocmit de Direcţia Arhitect Şef, privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Construire moteluri, str. Mălinului nr. 14 H Braşov, din care reiese că nu mai sunt obiecţiuni;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3) lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. - Construire moteluri, str. Mălinului nr. 14 H Braşov, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Memoriu PUD.pdf