Hotărârea nr. 442/2020

Documentaţia de urbanism „P.U.D. - Construire case de locuit cuplate, alee de deservire, parcare, împrejmuire şi organizare de şantier, Calea Feldioarei f.n. Braşov”, beneficiar S.C. Trepte S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 442
din data de 14  august  2020

 

 
 
Privind: documentaţia de urbanism P.U.D. - Construire case de locuit cuplate, alee de deservire, parcare, împrejmuire şi organizare de şantier, Calea Feldioarei f.n. Braşov”, beneficiar S.C. Trepte S.R.L.; 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 43.385 din 2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Construire case de locuit cuplate, alee de deservire, parcare, împrejmuire şi organizare de şantier, Calea Feldioarei f.n. Braşov”, beneficiar S.C. Trepte S.R.L.;
Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef, emis în baza procesului verbal al preşedinţei comune a Comisiei de circulaţie şi Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism nr. 6 din dat de 22.07.2020, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism P.U.D. - Construire case de locuit cuplate, alee de deservire, parcare, împrejmuire şi organizare de şantier, Calea Feldioarei f.n. Braşov;
Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 7.607/2020, întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - Construire case de locuit cuplate, alee de deservire, parcare, împrejmuire şi organizare de şantier, Calea Feldioarei f.n. Braşov, din care reiese că nu mai sunt obiecţiuni;
Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism P.U.D. - Construire case de locuit cuplate, alee de deservire, parcare, împrejmuire şi organizare de şantier, Calea Feldioarei f.n. Braşov, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • A-02 Reglementari propuse.pdf