Hotărârea nr. 438/2020

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Asigurare protecţie perimetrală Colegiul de Ştiinţe Grigore Antipa”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 438
din data de 14  august  2020

 

 

 

Privind: aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții Asigurare protecţie perimetrală Colegiul de Ştiinţe Grigore Antipa;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.480 din 06.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții Asigurare protecţie perimetrală Colegiul de Ştiinţe Grigore Antipa;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții Asigurare protecţie perimetrală Colegiul de Ştiinţe Grigore Antipa după cum urmează:
- valoare totală: - 360.116,40 lei inclusiv TVA
- din care C + M: - 303.701,69 lei inclusiv TVA
Termen de execuție: 12 luni calendaristice.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • DG Antipa.pdf