Hotărârea nr. 437/2020

Aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea modalităţii de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov”, a caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov și a contractului-cadru privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 437
din data de 14  august  2020

 

 

 
 
 
Privind: aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea modalităţii de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov”, a caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov și a contractului-cadru privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 78.524 din 11.08.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea modalităţii de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov”, a caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov și a contractului-cadru privind delegarea gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov;
Văzând conţinutul şi recomandarea ,,studiului de oportunitate pentru fundamentarea modalităţii de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brasov ”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de salubrizare a localităților şi ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului public de salubrizare a localităților;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea modalităţii de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
 
 
Art. 3. Se aprobă contractul-cadru privind delegarea de gestiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Braşov, de a opera eventualele modificări necesare asupra documentaţiei de atribuire în funcţie de observaţiile A.N.A.P, deciziile C.N.S.C./instanţelor de judecată, după caz.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Zone de Agrement, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Caiet de sarcini DDD 2020 final.pdf
  • CONTRACT proiect DDD 2020 final.pdf
  • STUDIU Oportunitate DDD 2020.final.pdf