Hotărârea nr. 436/2020

Darea în administrare a ”Dispozitivului mobil de supraveghere a traficului rutier, cu măsurare și înregistrare a vitezei autovehiculelor prin utilizarea camerei video și a undelor laser”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 436
din data de 14  august  2020
 

 

 

 

 

Privind: darea în administrare a ”Dispozitivului mobil de supraveghere a traficului rutier, cu măsurare și înregistrare a vitezei autovehiculelor prin utilizarea camerei video și a undelor laser”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.711 din 07.08.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Tehnologii Informaționale și Servicii Electronice, prin care se propune darea în administrare a ”Dispozitivului mobil de supraveghere a traficului rutier, cu măsurare și înregistrare a vitezei autovehiculelor prin utilizarea camerei video și a undelor laser”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. m), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a),     art. 287, lit. b) și art. 299 - 300 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare a ”Dispozitivului mobil de supraveghere a traficului rutier, cu măsurare și înregistrare a vitezei autovehiculelor prin utilizarea camerei video și a undelor laser”, bun mobil aflat în proprietatea Municipiului Braşov, cu specificațiile tehnice prevăzute în anexe, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, către Inspectoratul de Poliție Județean Brașov/Poliția Municipiului Brașov - Biroul Rutier din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Judeţul Brașov,              Str. Nicolae Titulescu nr. 28
 
 
Art. 2. Predarea - primirea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri se va face prin proces-verbal până cel târziu la data de 15.09.2020.
 
 
Art. 3. Administrarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe durată nedeterminată și poate fi revocată printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brașov.
 
 
Art. 4. Inspectoratul de Poliție Județean Brașov/Poliția Municipiului Brașov din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, are următoarele obligații:
          a) să utilizeze echipamentul conform prevederilor legale în vigoare, în scopul prevenirii accidentelor rutiere;
          b) să utilizeze echipamentul pe raza Municipiului Brașov;
          c) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov și Inspectoratul de Poliție Județean Brașov/Poliția Municipiului Brașov din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • 1_Anexa_Lista componente Kit noapte.pdf
  • 1_Anexa_Lista componente Dispozitiv mobil.pdf
  • 1_Anexa_Manual utilizare.pdf
  • 1_Anexa_Certificat de garantie Kit noapte.pdf
  • 1_Anexa_Certificat de garantie Kit complet.pdf
  • 1_Anexa_Certificat de conformitate.pdf
  • 1_Anexa_Certificat de calitate.pdf
  • 1_Anexa_Certificat de calibrare.pdf
  • 1_Anexa_Certificat de aprobare model 002cu complet 2 si 3.pdf
  • 1_Anexa_Buletin verificare metrologica.pdf