Hotărârea nr. 434/2020

Aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale utilizate în anul 2020.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 434
din data de 14  august  2020

 

 

 

 

 
Privind: aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale utilizate în anul 2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 58.125 din 16.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune aprobarea Criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale utilizate în anul 2020;
Având în vedere art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21 din Anexa la H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii Locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; H.C.L. nr. 510/2004 privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale şi verificarea condiţiilor de eligibilitate pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere, republicată; H.C.L. nr. 254/2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale și procesul-verbal nr. 24/14.07.2020 al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), alin. (8), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă criteriile de repartizare a locuinţelor sociale utilizate în anul 2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Criterii loc soc 2020.pdf