Hotărârea nr. 433/2020

Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 433
din data de 14  august  2020

 

 

 

Pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 64.290 din 06.08.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov;
Având în vedere art. 42, alin. (1) şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21, alin. (1) din anexa la H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii Locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; H.C.L. nr. 405/2020 privind darea în administrare, către Direcția de Asistenţă Socială Brașov, a imobilului (bloc de locuinţe sociale), situat în Brașov, str. Zizinului, nr. 144;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor  art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), lit. c), art. 139 alin. (1), art. 154 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E
 
 
 
Art. 1. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 580 din data de 3  octombrie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 554 din 30 august 2019 și conform H.C.L. nr. 433 din data de 14 august 2020
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 64.290 din 06.08.2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea anexei la H.C.L. nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov;
Având în vedere art. 42, alin. (1) şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21, alin. (1) din anexa la H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii Locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; H.C.L. nr. 405/2020 privind darea în administrare, către Direcția de Asistenţă Socială Brașov, a imobilului (bloc de locuinţe sociale), situat în Brașov, str. Zizinului, nr. 144;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), lit. c), art. 139 alin. (1), art. 154 alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa - Regulament final.pdf