Hotărârea nr. 432/2020

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 432
din data de 14  august  2020

 

 

 

 
Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2020;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 14 august 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 76.514 din 06.08.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcției Economice, prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2020;
Având în vedere prevederile art. 49, alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a),     art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2020 în sumă de 565.841.090 lei plan şi 392.439.930 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 710.338.470 lei plan şi 292.317.064 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 351.420.200 lei plan şi 330.729.310 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 351.434.390 lei plan şi 235.381.071 lei plăţi.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 214.406.700 lei plan şi 61.643.120 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 358.904.080 lei plan şi 56.935.993 plăţi.
           (2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr.1. - 1.3. pentru venituri, anexa nr. 1.4. - 1.6. pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 30.06.2020 în sumă de 115.865.510 lei plan şi 99.514.860 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 134.704.120 lei plan şi 79.816.199 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:
- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 96.761.570 lei plan şi 83.449.823 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 104.563.150 lei plan şi 70.605.969 lei plăţi.
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 18.151.940 lei plan şi 15.138.196 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 30.140.970 lei plan şi 9.210.230 lei plăţi.
(2) Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 2.1. - 2.3. pentru venituri, anexa nr. 2.4. - 2.6. pentru cheltuieli, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 30.06.2020 în sumă de 96.000 lei plan şi 54.501 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 96.000 lei plan şi 40.438,00 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, astfel:
- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 96.000 lei plan şi 54.501 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 96.000 lei plan şi 40.438,00 lei plăţi.
(2) Detalierea bugetului pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 3.1. pentru venituri, anexa 3.2. pentru cheltuieli.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • ANEXA NR. 1.1.pdf
  • ANEXA NR. 1.2.pdf
  • ANEXA NR. 1.3.pdf
  • ANEXA NR. 1.4.pdf
  • ANEXA NR. 1.5.pdf
  • ANEXA NR. 1.6.pdf
  • ANEXA NR. 2.1.pdf
  • ANEXA NR. 2.2.pdf
  • ANEXA NR. 2.3.pdf
  • ANEXA NR. 2.4.pdf
  • ANEXA NR. 2.5.pdf
  • ANEXA NR. 2.6.pdf
  • ANEXA NR. 3.1.pdf
  • ANEXA NR. 3.2.pdf
  • Anexa nr 1R.pdf