Hotărârea nr. 43/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161607 Brașov, nr. cad. 161607.
 
HOTĂRÂREA Nr. 43
din data de  31  ianuarie  2020

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161607 Brașov, nr. cad. 161607;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 3.014 din 13.01.2020 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161607 Brașov, nr. cad. 161607;
Văzând adresa nr. 123.485 din 17.12.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 2.987 din 05.12.2019 și extrasul C.F. pentru informare nr. 161607 Brașov;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se ia act că societatea INSIGRA PARADISE S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 161607 Brașov, nr. cad. 161607, în suprafață de 1.081 m.p., zona str. Ioan Popasu - str. I. C. Brătianu.
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 161607 Brașov, nr. cad. 161607, în suprafață de 1.081 m.p., zona str. Ioan Popasu - str. I. C. Brătianu.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.