Hotărârea nr. 429/2020

Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” membrilor fondatori ai Consiliului Municipal Provizoriu Braşov, constituit în anul 1990.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  429
din data de  31  iulie  2020

 

 

 

Privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” membrilor fondatori ai Consiliului Municipal Provizoriu Braşov, constituit în anul 1990;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 71.960 din 27.07.2020, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” membrilor fondatori ai Consiliului Municipal Provizoriu Braşov, constituit în anul 1990;
Având în vedere prevederile Regulamentului privind Acordarea Titlului de “Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov”, aprobat prin H.C.L. nr. 707/2015;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 104, alin. (1), lit. e), lit. p), art. 129, alin. (13), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov” membrilor fondatori ai Consiliului Municipal Provizoriu Braşov, constituit în anul 1990, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri, pentru contribuţia adusă la instaurarea valorilor democratice în administrarea Municipiului Braşov, după Revoluţia din 1989.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • SKM_4052-120072814030.pdf