Hotărârea nr. 428/2020

Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”CNI” S.A., a terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Construire Bază Sportivă TIP 1, str. Carpaților nr. 64 B, Municipiul Brașov, Județul Brașov.
 
HOTĂRÂREA Nr. 428
din data de 31  iulie  2020

 

 

 
Privind: predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”CNI” S.A., a terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Construire Bază Sportivă TIP 1, str. Carpaților nr. 64 B, Municipiul Brașov, Județul Brașov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 71.155 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”CNI” S.A., a terenului aferent obiectivului de investiţie ,,Construire Bază Sportivă TIP 1, str. Carpaților nr. 64 B, Municipiul Brașov, Județul Brașov;
Având în vedere Ordonanța Guvernului  nr. 16 din 19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ”CNI” S.A.;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”CNI” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului teren situat în Brașov str. Carpaților nr. 64 B, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, în suprafață de 13798 m.p., identificat potrivit Cărții Funciare nr. 167312 Brașov, nr. cad. 167312, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiție ,,Construire Bază Sportivă TIP 1”.
 
 
Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
 
 
Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Brașov, județul Brașov a cheltuielilor pentru racordurile de utilități (electrica, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).
 
 
Art. 4. Consiliul Local al Municipiului Brașov, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.
 
 
Art. 5. Municipiul Braşov se obligă să menţină destinaţia şi să întreţină obiectivul realizat minim 15 ani.
 
 
Art. 6. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.