Hotărârea nr. 427/2020

Modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 891/10.12.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local "Modernizare străzi - strada Cucului".

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 427
din data de  31  iulie  2020

 

 

 

Pentru: modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 891/10.12.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local "Modernizare străzi - strada Cucului";

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 71.048 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 891/10.12.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local "Modernizare străzi - strada Cucului";

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Anexele nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 891 din 10.12.2019, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se însușește Raportul de evaluare nr. 1/20.07.2020 întocmit de S.C. Terratop S.R.L. evaluator Vîlcu Marilena.

 

 

Art. 3. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Brașov a sumei suplimentare de 1.193.200 lei, reprezentând valoarea despăgubirii ce se va acorda proprietarilor înscriși în anexa 1 la prezenta hotărâre, care va fi virată într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei

 

 

Art. 4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public corespunzător datelor din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 891 din data de 10 decembrie 2019

Republicată conform H.C.L. nr. 427 din data de 31 iulie 2020

 

 

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local Modernizare străzi - strada Cucului;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 71.048 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr. 891/10.12.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local "Modernizare străzi - strada Cucului";

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),       art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată având datele de identificare menționate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și în planul de situație - coridorul lucrării avizat de O.C.P.I. Brașov cu nr. 173118 din data de 01.11.2019, aferente obiectivului de investiții Modernizare străzi - strada Cucului.

 

 

Art. 2. Se aprobă lista cuprinzând imobilele ce constituie coridorul lucrării aferente obiectivului de investiție Modernizare străzi - strada Cucului conform anexei 1, la prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Se însușește raportul de evaluare nr. 02/27.11.2019 întocmit de S.C. Terratop S.R.L. evaluator Vilcu Marilena.

 

 

Art. 4. Se aprobă sumele aferente despăgubirii pentru imobilele expropriate conform anexei 2, la prezenta hotărâre.

 

 

Art. 5. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Brașov a sumei totale de 4.749.626 lei, reprezentând valoarea despăgubirii ce se va acorda proprietarilor înscriși în anexa 2 la prezenta hotărâre, care va fi virată într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei.

 

 

Art. 6. Se mandatează Primarul Municipiului Brașov sau persoana legal desemnată de acesta pentru emiterea Deciziei de expropriere.

 

 

Art. 7. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public corespunzător datelor din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 8. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Modificari 2 Anexa 1 si 2 - HCL 891.pdf
  • Modificari 1 Anexa 1 si 2 - HCL 891.pdf