Hotărârea nr. 426/2020

Modificarea și completarea H.C.L. nr. 334 din 31.03.2008, privind schimbarea destinației din locuințe sociale și de necesitate în locuințe, a spațiilor situate în Brașov, str. Lânii și str. Vișinului.

 

HOTĂRÂREA Nr. 426
din data de  31  iulie  2020

 

 

 

Pentru: modificarea și completarea H.C.L. nr. 334 din 31.03.2008, privind schimbarea destinației din locuințe sociale și de necesitate în locuințe, a spațiilor situate în Brașov, str. Lânii și str. Vișinului;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 70.224 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. nr. 334 din 31.03.2008, privind schimbarea destinației din locuințe sociale și de necesitate în locuințe, a spațiilor situate în Brașov, str. Lânii și str. Vișinului;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi   art. 361, alin. (2), alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 2 din H.C.L. nr. 334 din 31.03.2008 privind schimbarea destinației din locuințe sociale și de necesitate în locuințe a spațiilor situate în Brașov, str. Lânii și str. Vișinului, și care va avea următorul cuprins:
,,Art. 2. Locuințele cu terenul aferent menționate la art. 1 din prezenta hotărâre identificate conform anexei, parte integrantă din prezenta, trec din domeniul public al Municipiului Brașov în domeniul privat al Municipiului Brașov.
 
Art. 2. Se aprobă darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Lânii nr. 42, sc. B, ap. 4, identificat în C.F. nr. 103511-C1-U23 Brașov, nr. cad. 103511-C1-U23, cu păstrarea contractului de închiriere încheiat conform legii, aflat în derulare, urmând a se încheia un act adițional în acest sens, cu valoarea de inventar, conform fișei mijlocului fix, de 32.573 Euro.
 
Art. 3. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 620 din 27.11.2015, își încetează aplicabilitatea.
 
Art. 4. H.C.L. nr. 334 din 31.03.2008, astfel modificată, va fi republicată.
 
Art. 5. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 334 din data de 31  martie  2008
Republicată conform H.C.L. nr. 426 din data de 31 iulie 2020
 
 
 
 
Privind: schimbarea destinației din locuințe sociale și de necesitate în locuințe a spațiilor situate în Brașov, str. Lânii și str. Vișinului;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 70.224 din 2020, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea și completarea H.C.L. nr. 334 din 31.03.2008, privind schimbarea destinației din locuințe sociale și de necesitate în locuințe, a spațiilor situate în Brașov, str. Lânii și str. Vișinului;
Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) şi   art. 361, alin. (2), alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
H O T A R A S T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă schimbarea destinației apartamentelor situate în Brașov (str. Lânii nr. 42, sc. A, ap. 2 - 20; sc. B, ap. 1 - 15 și str. Vișinului nr. 1 A, bl. 7 P, ap.12) din locuință socială sau necesitate, în locuință.
 
 
Atr. 2. Locuințele cu terenul aferent menționate la art. 1 din prezenta hotărâre identificate conform anexei, parte integrantă din prezenta, trec din domeniul public al Municipiului Brașov în domeniul privat al Municipiului Brașov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Brașov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.